วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าช่วยลดภาวะโลกร้อนความเจริญก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบันทำให้การใช้ทรัพยากรอย่างไร้ขอบเขต  ใช้เทคโนโลยีสุดโต่งมีการแข่งขันทั้งทางด้านการผลิต  การนำไปใช้